O HND-u > Dokumenti

Statut Hrvatskog novinarskog društva

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14 i 70/17), Skupština HND-a održana 14. studenog 2020. godine u Zagrebu usvojila je 

STATUT HRVATSKOG NOVINARSKOG DRUŠTVA

OPĆE ODREDBE 

Članak 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, zastupanju; o izgledu pečata; o ciljevima i područjima djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; prestanku postojanja udruge; o načinu stjecanja i raspolaganja imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge; o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu. 

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Statutu i aktima koji se donose na temelju njega, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 3.

Hrvatsko novinarsko društvo je neovisna i neprofitna udruga profesionalnih novinara. 

Članak 4.

1. Službeni je naziv udruge: Hrvatsko novinarsko društvo. Skraćeni naziv udruge glasi: HND. Naziv na engleskom jeziku: Croatian Journalist's Association.

2. Sjedište HND-a je u Novinarskom domu u Zagrebu, Ulica Ivana Perkovca 2. 

Članak 5.

HND je pravna osoba s pravima i obavezama koje proistječu iz Ustava i zakona Republike Hrvatske. 

Članak 6.

Pečat HND-a je ovalna oblika, promjera 4,5 x 2 centimetra, s tekstom: HRVATSKO NOVINARSKO DRUŠTVO – ZAGREB 

Članak 7.

1. Rad HND-a je javan.

2. Javnost rada ostvaruje se otvorenošću svih tijela HND-a, pravodobnim obavještavanjem članstva u glasilu Novinar, na internetskom portalu hnd.hr, na društvenim mrežama i u javnim priopćenjima.

Članak 8.

HND može biti član, pridruženi član ili promatrač međunarodnih i domaćih organizacija. 

Članak 9.

Ciljevi i svrha djelovanja HND-a su:

a) ostvarivanje profesionalnih interesa, etičnosti i slobode javnog izražavanja

b) promicanje Ustavom zajamčenih prava javnosti da bude izvještena o svim zbivanjima u društvu te prava svake osobe na slobodu izražavanja, mišljenja i dostupnost svim javnim glasilima

c) čuvanje ugleda i dostojanstva profesije

d) zaštita novinara od samovolje izdavača i vlasnika medija

e) materijalna i socijalna zaštita novinara.

Članak 10.

HND sukladno ciljevima djeluje na području demokratsko-političke kulture, javnog informiranja i medija, na području ljudskih prava, prava na pristup informacijama te na području strukovnog udruživanja. 

Članak 11.

HND obavlja i gospodarsku djelatnost iznajmljivanja poslovnih prostora te konferencijskih dvorana u Novinarskom domu. 

Članak 12.

1. Ciljevi HND-a ostvaruju se:

a) organiziranjem članstva, stalnom suradnjom sa Sindikatom novinara Hrvatske te s Vladinim i nevladinim stručnim i znanstvenim ustanovama i udrugama za razvoj informiranja i zaštitu javne riječi u zemlji i inozemstvu

b) savjetovanjem u pronalaženju adekvatne pravne pomoći i stalnim ukazivanjem na kršenje prava javnosti da zna, zaštitom profesionalnog i materijalnog položaja i ugleda novinara

c) osiguranjem povremenih ili stalnih fondova za socijalnu i materijalnu pomoć

d) zahtjevom da se u javnim glasilima zapošljavaju visokoobrazovani profesionalni novinari

e) organiziranjem i podupiranjem stručne i profesionalne izobrazbe te stručnih i znanstvenih skupova.

2. U ostvarivanju ciljeva i profesionalnih i materijalnih interesa novinari se štite statutima redakcija i kolektivnim ugovorima s poslodavcem, a na nacionalnoj razini kolektivnim ugovorom s Vladom i poslodavcima. 

ČLANSTVO U HND-u

Članak 13.

1. Članovi HND-a su redovni, pripravni i pridruženi.

2. Popis članova vodi se elektronički i obavezno sadrži podatke o osobnom imenu, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, adresi stanovanja, e-mailu, telefonu, radnom statusu, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u udruzi. Osobni podaci člana HND-a prikupljaju se i dalje obrađuju u svrhu evidentiranja članstva te izvještavanja članova o radu i aktivnostima HND-a. Upis u popis provodi se nakon učlanjenja u HND. Osobni podaci prikupljaju se uz privolu člana popunjavanjem pristupnice. Popis članova vodi Tajništvo HND-a. 

Članak 14.

1. Redovni članovi HND-a su profesionalni novinari, kojima je novinarstvo stalno zanimanje, a proveli su najmanje dvije godine kao pripravni članovi.

2. Profesionalni novinari koji se bave novinarstvom duže od dvije godine, a nisu članovi HND-a, mogu biti primljeni za redovnog člana bez pripravničkog staža.

3. Početnici zaposleni u novinarstvu mogu biti primljeni u HND kao pripravni članovi nakon šest mjeseci obavljanja novinarskog posla.

4. Ako redovni član prijeđe na druge poslove, a povremeno se bavi novinarstvom, može biti pridruženi član, ali samo ako ti drugi poslovi nisu u sukobu interesa s novinarskom profesijom; ako su i novi poslovi vezani uz novinarsku profesiju, o čemu odlučuje Komisija za prijem i članstvo, član zadržava status redovnog člana.

5. Ako redovni član prijeđe na poslove uprave glasila s pravima poslodavca, ne može biti biran u Skupštinu ni njezina izborna tijela. Prethodno se ne odnosi na redovne članove koji postanu vlasnici medija, a ne zapošljavaju više od pet novinara u toj ili u s njom povezanim tvrtkama.

6. Ako redovni član bude izabran u tijela izvršne, zakonodavne ili sudske vlasti, članstvo mu miruje, a može se obnoviti povratkom u profesionalno novinarstvo, s tim da se vrijeme provedeno izvan struke ne priznaje kao staž u članstvu HND-a. Za vrijeme dok članstvo miruje redovni član gubi sva prava u HND-u.

7. Umirovljeni novinar koji je u mirovinu otišao kao novinar zadržava status redovnog člana ako je 15 godina radio kao profesionalni novinar i 10 godina bio član HND-a.

8. Pripadnici hrvatske manjine ili hrvatski građani u drugim zemljama koji rade ili surađuju u medijima na hrvatskom jeziku mogu biti pridruženi članovi HND-a.

9. Domaće i međunarodne novinarske organizacije mogu biti kolektivno primljene u HND u statusu promatrača i delegirati svoje predstavnike da sudjeluju u radu Središnjeg odbora i Skupštine bez prava glasa. O kolektivnom primanju neke organizacije u HND u statusu promatrača odluku donosi Skupština HND-a. 

Članak 15.

1. Publicisti, osobe zaposlene u javnim službama, znanstvenim, kulturnim i sličnim institucijama koje se povremeno bave novinarstvom mogu biti pridruženi članovi HND-a.

2. Strani državljani, profesionalni novinari koji izvještavaju iz Hrvatske ili rade za medije u Hrvatskoj mogu biti pridruženi članovi HND-a.

Primanje u članstvo HND-a 

1. Članstvo u HND-u je dobrovoljno. 

Članak 16.

2. Kandidat za članstvo u HND-u podnosi molbu Komisiji za primanje sukladno Pravilniku o prijemu u članstvo. Pripravni član može podnijeti zahtjev za dobivanje statusa redovnog člana nakon dvije godine, ali pod uvjetima propisanima Pravilnikom o prijemu u članstvo.

3. Komisija za prijem u članstvo odluku mora donijeti u roku od 30 dana.

4. Ako je kandidat nezadovoljan odlukom Komisije, podnosi žalbu Središnjem odboru u roku 30 dana, a ako ni tada nije zadovoljan, može se žaliti Skupštini, čija je odluka konačna.

5. Pravilnik o primanju u članstvo donosi Skupština HND-a. 

Prava i obaveze članova HND-a

Članak 17.

1. Primanjem u HND član prihvaća prava i obaveze propisane Statutom, Kodeksom časti hrvatskih novinara i ostalim aktima HND-a.

2. Član HND-a potpisuje obavezu poštivanja navedenih akata, što potvrđuje i izjavom. 

Članak 18.

1. Osnovna su prava redovnih članova HND-a:

a) da biraju i budu birani u tijela, komisije i odbore HND-a (osim u slučajevima predviđenima člankom 14. točkom 5.)

b) da iznose sudove i prijedloge o radu izbornih i radnih tijela HND-a

c) posjeduju člansku iskaznicu HND-a i iskaznicu Međunarodne federacije novinara

d) da se koriste fondovima HND-a u skladu s pravilima fondova

e) da se koriste povlasticama koje im osigurava HND.

2. Pripravni članovi imaju prava kao i redovni, osim što ne mogu birati ili biti birani u tijela HND-a i nemaju pravo na iskaznicu Međunarodne federacije novinara.

3. Pridruženi članovi HND-a imaju pravo na posebnu iskaznicu HND-a, ali ne i na iskaznicu Međunarodne federacije novinara te se imaju pravo koristiti pravnom zaštitom za novinarski rad u skladu s financijskim mogućnostima HND-a. Ne mogu birati ili biti birani u tijela HND-a.

4. Oblik i sadržaj iskaznice članova HND-a propisuje Izvršni odbor. 

Članak 19.

Obaveze članova HND-a su:

a) da savjesno obavljaju profesionalnu dužnost, poštujući odredbe Statuta i Kodeksa časti hrvatskih novinara

b) da aktivno sudjeluju u radu tijela, komisija i odbora HND-a, izvršavajući preuzete obaveze prihvaćanjem izbora ili imenovanja

c) da čuvaju imovinu HND-a koja im je povjerena na upravljanje ili uporabu

d) da redovito plaćaju članarinu HND-a

e) da redovno izvršavaju obaveze prema Fondu solidarnosti Vladimir Majer. 

Članak 20.

Visinu članarine određuje posebnom odlukom Skupština HND-a.

Članak 21.

Prestanak članstva u HND-u 

1. Članstvo u HND-u prestaje:

a) dobrovoljnim istupanjem

b) kad prestanu uvjeti propisani za članstvo

c) neplaćanjem članarine tijekom 12 mjeseci

d) pravomoćnom odlukom o grubom kršenju Kodeksa časti hrvatskih novinara ili zbog teškog kršenja Statuta HND-a

e) neispunjavanjem obaveza prema Fondu solidarnosti Vladimir Majer.

2. Član kojem je prestalo članstvo dužan je vratiti iskaznicu HND-a i Međunarodne federacije novinara. 

ORGANIZACIJA HND-a

Novinarski ogranci

Članak 22.

1. Novinarski ogranak temeljni je oblik organiziranja HND-a.

2. Ogranak mora imati najmanje 5 (pet) redovnih članova.

3. Članovi HND-a organiziraju se po radnom i teritorijalnom načelu.

4. Radno načelo pretpostavlja osnivanje ogranaka u uredništvima.

5. Teritorijalno načelo pretpostavlja osnivanje ogranaka na području jedne ili više općina ili gradova ili u županiji.

6. Članovi HND-a koji borave ili rade u inozemstvu mogu osnovati ogranak uz suglasnost Središnjeg odbora. 

Članak 23.

1. Ovisno o broju članova novinarski ogranak bira iz svojih redova predsjednika, njegova zamjenika i 3 - 7 članova Izvršnog odbora s mandatom na četiri godine s pravom reizbora. Predsjednik ogranka može biti biran najviše u dva uzastopna mandata.

2 Ogranci su dužni donijeti poslovnik o svom radu. Temeljne obavezne odredbe za poslovnik utvrđuje Središnji odbor.

3. Predsjednik ogranka jednom godišnje, prije kraja godine, podnosi ogranku izvještaj o radu.

4. U slučaju neprihvaćanja izvještaja predsjednik je dužan podnijeti ostavku.

5. Ne podnese li predsjednik ostavku u roku od sedam dana, Izvršni odbor pokrenut će postupak njegove smjene. Smijeni li ga ogranak, izabrat će novog predsjednika, koji će dužnost obavljati do redovnog izbornog sastanka. 

Članak 24.

Novinarski ogranak ima prava i obaveze:

a) da provodi ciljeve HND-a utvrđene ovim Statutom i Kodeksom časti hrvatskih novinara, te drugim aktima HND-a

b) da se brine o poštivanju profesionalnog standarda i materijalnih preduvjeta za rad, autorskim i ostalim pravima što proistječu iz zakona i kolektivnih ugovora

c) da bira predsjednika ogranka koji je ogranku koji ima do 40 članova predstavnik u Skupštini HND-a, a ako ogranak ima više od 40 članova predstavnik i u Središnjem odboru HND-a; kao i da bira zamjenika predsjednika ogranka koji ga u slučaju spriječenosti zamjenjuje

d) da, ako ogranak ima više od 20 članova, na svakih daljnjih 20 članova bira po još jednog predstavnika u Skupštini

e) da potvrđuje profesionalni status kandidata za primanje u članstvo HND-a

f) da se brine o profesionalnom usavršavanju novinara, osobito pripravnika

g) da kandidira i predlaže opoziv članova tijela HND-a

h) da pokreće postupke pred Novinarskim vijećem časti

i) da predlaže članove za nagrade i priznanja HND-a

j) da javno reagira uz prethodni dogovor s Izvršnim odborom HND-a.

Strukovni zborovi novinara

Članak 25.

1. S ciljem unapređivanja stručnog i profesionalnog rada novinara mogu se osnivati strukovni zborovi.

2. Strukovni zbor je posebna interesna organizacija novinara unutar HND-a.

3. Zbor bira iz svojih redova predsjednika, zamjenika predsjednika i 3 do 7 članova Izvršnog odbora zbora s mandatom na četiri godine i pravom reizbora. Predsjednik zbora može biti biran na najviše dva uzastopna mandata. Predsjednik i zamjenik predsjednika moraju biti u trenutku izbora i za vrijeme obnašanja dužnosti redovni članovi HND-a.

4. Predsjednik zbora, zamjenik predsjednika ili drugi predstavnik kojeg ovlasti predsjednik zbora i koji mora biti redovni član HND-a, član je Skupštine HND-a.

5. Zborovi razvijaju i štite posebne strukovne interese, a osnivaju se na prijedlog ogranaka, županijskih vijeća, Središnjeg odbora HND-a ili skupine od najmanje 10 članova HND-a.

6. Odluku o osnivanju kao i prestanku rada zbora donosi Središnji odbor HND-a.

7. Položaj zborova unutar HND-a regulira se posebnim pravilnikom koji donosi Središnji odbor HND-a.

8. Predsjednik Zbora jednom godišnje, prije kraja godine, podnosi zboru izvještaj o radu.

9. Zborovi mogu javno reagirati, uz prethodni dogovor s Izvršnim odborom HND-a. 

Županijska vijeća

Članak 26.

1. Županijsko vijeće formira se ako ima najmanje tri ogranka.

2 Županijsko vijeće čine predsjednici ili izabrani predstavnici svih novinarskih ogranaka.

3. Mandat Županijskog vijeća traje četiri godine, a predsjednik može biti biran u najviše dva uzastopna mandata.

4. Županijsko vijeće bira iz svojih redova predsjednika, njegova zamjenika, i 3 – 7 članova Izvršnog odbora s mandatom na četiri godine s pravom reizbora. Predsjednik županijskog vijeća može biti biran u najviše dva uzastopna mandata.

5. Predsjednik županijskog vijeća jednom godišnje, prije kraja godine, podnosi Vijeću izvještaj o radu.

6. U slučaju neprihvaćanja izvještaja predsjednik je dužan podnijeti ostavku.

7. Ne podnese li predsjednik ostavku u roku od sedam dana, Izvršni odbor pokrenut će postupak njegove smjene. Smijeni li ga Vijeće, izabrat će novog predsjednika, koji će dužnost obavljati do redovnog izbornog sastanka. 

Članak 27.

U ostvarivanju zadaća i ciljeva HND-a županijska vijeća:

a) organiziraju stručne skupove i javne tribine na području županije

b) uspostavljaju i razvijaju odnose s lokalnim i županijskim tijelima i organizacijama radi unapređenja javnog informiranja

c) potiču i organiziraju stručno osposobljavanje članova

d) organiziraju suradnju svojih članova u glasilu Novinar te na druge načine obavještavaju članstvo i javnost o aktivnostima i problemima

e) donose pravila o radu i druge opće akte

f) biraju i razrješavaju predsjednika i tajnika iz svojih redova

g) biraju jednog predstavnika – člana Skupštine HND-a, izabrani član Skupštine mora biti redovni član HND-a. 

TIJELA HND-a 

Članak 28.

Tijela HND-a su:

a) Skupština

b) Središnji odbor

c) Izvršni odbor

d) predsjednik HND-a

e) Nadzorni odbor 

f) Novinarsko vijeće časti

g) Odbor za Statut

h) Upravni odbor Novinarskog doma

Skupština HND-a

Članak 29.

1. Skupština je najviše tijelo upravljanja HND-a, sastavljeno od predsjednika ili zamjenika predsjednika svih ogranaka, predstavnika županijskih vijeća i zborova novinara te izabranih predstavnika ogranaka.

2. Mandat Skupštine traje četiri godine.

3. Na izbornoj Skupštini, kada se sastaje u novom sazivu, članovi tijela HND-a koje je izabrao prethodni saziv Skupštine, ako nisu izabrani u novu Skupštinu, imaju pravo sudjelovanja na izbornoj skupštini bez prava glasa, odnosno bez prava da budu birani u tijela HND-a za koje je ovim Statutom određeno da se biraju iz redova Skupštine. 

Članak 30.

Skupština obavlja ove poslove:

1. donosi Statut i druge opće akte HND-a

2. donosi Kodeks časti hrvatskih novinara

3. bira i razrješava predsjednika HND-a te druge članove tijela HND-a  

4. odlučuje o učlanjivanju HND-a u međunarodne i domaće organizacije

5. donosi Pravilnik o primanju u članstvo HND-a

6. donosi Pravilnik o radu Novinarskog vijeća časti

7. usvaja godišnji program rada HND-a za sljedeću te izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu

8. usvaja financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu, te godišnje financijsko izvješće

9. raspravlja o radu i izvještajima o radu tijela, komisija i odbora HND-a

10. odlučuje o nabavi i otuđivanju nepokretne imovine

11. odlučuje o žalbama članova koji su iz HND-a isključeni zbog grube povrede Kodeksa časti hrvatskih novinara ili Statuta HND-a

12. odlučuje o primanju domaćih i stranih novinarskih organizacija u kolektivno članstvo u HND u statusu promatrača

13. obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim općim aktima HND-a.

Članak 31.

1. Između skupštinskih zasjedanja pojedine odluke iz nadležnosti Skupštine donosi Središnji odbor, osim odluka pod točkom 1, 2, 3, 4, 7, 8 i 10 članka 30.

2. Odluke Središnjeg odbora Skupština potvrđuje na prvom idućem zasjedanju. 

Članak 32.

1. Skupština HND-a saziva se najmanje jednom godišnje.

2. Ako nije Statutom drugačije uređeno, Središnji odbor saziva izvanrednu Skupštinu odlukom koju donosi dvotrećinska većina njegovih članova na zahtjev Nadzornog odbora, Izvršnog odbora, najmanje trećine svih članova Skupštine HND-a ili samoinicijativno.

3. O sazivanju Skupštine i dnevnom redu s materijalima, članovi Skupštine obavještavaju se najmanje 15 dana prije zasjedanja Skupštine.

4. Saziv i rad izvanredne Skupštine provodi se po istom postupku kao i redovna Skupština.

5. U slučaju isteka mandata tijelima HND-a, Skupštinu HND-a saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili najmanje tri člana upisana u popis članova HND-a prije isteka mandata tijelima HND-a.

Članak 33.

1. Rad Skupštine vodi Radno predsjedništvo koje čine tri člana koje Skupština bira iz svojih redova.

2. Skupština radi prema Poslovniku što ga donosi na početku zasjedanja.

3. Broj nazočnih članova s pravom glasa utvrđuje Verifikacijska komisija od tri člana koji se biraju iz redova članova Skupštine.

4. Skupština pravovaljano odlučuje ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine.

5. Ako nema natpolovične većine početak rada Skupštine odgađa se za najviše dva sata. Ako ni u tom roku ne bude osigurana natpolovična većina svih članova Skupštine, nova se Skupština mora sazvati u roku od 15 dana.

6. Ako na ponovljenoj Skupštini ne bude prisutna natpolovična većina članova Skupštine raspisat će se izbori za novu Skupštinu.

7. Svi poslovi provođenja novih izbora te druge obaveze i prava, uključujući i saziv nove Skupštine, povjeravaju se Izvršnom odboru.

8. Ako član Skupštine u tijeku mandata promijeni svoj status ili ogranak u kojemu je izabran, na njegovo mjesto bira se novi predstavnik u Skupštini.

9. Skupština bira Izbornu komisiju ako se na izbornoj i redovnoj Skupštini bira neko tijelo ili pojedini član nekog tijela HND-a.

10. Pravo kandidiranja za pojedine funkcije ili tijela imaju svi organizacijski oblici djelovanja HND-a te najmanje 10 članova Skupštine.

11. Nijedan član HND-a ne može biti izabran istodobno u dva tijela koje bira Skupština. 

Članak 34.

1. Skupština donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom nazočnih članova.

2. Za usvajanje Statuta, za izmjenu Statuta i Kodeksa časti te za odluke o pribavljanju i otuđivanju nepokretne imovine potrebna je dvotrećinska većina nazočnih.

3. Na temelju utvrđenog popisa kandidata izbor pojedinih tijela obavlja se tajnim glasanjem.

4. a) Smatraju se izabranima oni kandidati koji su dobili najveći broj glasova.

   b) Kada više kandidata dobije jednak broj glasova i dijeli posljednje mjesto s kojega se ulazi u tijelo za koje su se kandidirali, Skupština odmah provodi dodatne izbore između kandidata koji su dobili jednak     broj glasova.

5. Ako član tijela u tijeku mandata prestane obavljati svoju dužnost, novi član postaje sljedeći kandidat koji je dobio najveći broj glasova, što potvrđuje Skupština na prvom zasjedanju.

6. Ako se na upražnjeno mjesto bira novi član tijela, Skupština dvotrećinskom većinom može odlučiti da se glasa javno. 

Članak 35.

1. Mandat tijela HND-a traje četiri godine s pravom reizbora.

2. Tijela HND-a sastaju se prema potrebi, a najmanje dva puta na godinu, osim Skupštine. Sjednice tijela HND-a, osim Skupštine, mogu se održavati i elektroničkim putem. Iznimno, sjednica Skupštine može se održati i elektroničkim audio-video putem, ali samo ako je zbog izvanrednih okolnosti nije moguće održati na način koji osigurava fizičku nazočnost članova Skupštine. Pod izvanrednim okolnostima razumijevaju se okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, na koje se nije moglo utjecati niti su se njihov nastup i posljedice mogle spriječiti, izbjeći ili otkloniti.

3. Svi izabrani dužnosnici i članovi pojedinih tijela mogu biti opozvani i na njihova mjesta izabrani drugi članovi.

4. Opoziv se provodi na prijedlog tijela HND-a, ogranka ili najmanje 10 članova Skupštine, po postupku prema kojem je proveden njihov izbor.

5. Član tijela HND-a, izuzev Skupštine i Središnjeg odbora, koji dva puta godišnje neopravdano izostane sa sastanka tijela, zamijenit će se sljedećim članom s kandidatske liste, sukladno broju dobivenih glasova.

6. Predsjednici tijela HND-a jednom godišnje podnose Skupštini izvještaj o radu tijelu kojemu su na čelu.

7. Predsjednici i potpredsjednici svih tijela HND-a mogu se birati u najviše dva uzastopna mandata.

8. U slučaju nepodnošenja izvještaja predsjednika će smijeniti tijelo koje ga je izabralo i pokrenuti postupak izbora novog predsjednika. 

Središnji odbor HND-a

Članak 36.

1. Središnji odbor je upravno tijelo HND-a, koje zasjeda i odlučuje između dvije Skupštine.

2. U Središnji odbor ulaze predsjednik HND-a, predsjednici županijskih vijeća, predsjednici ogranaka koji broje više od 40 članova i predsjednici zborova.

3. Županijska vijeća, ogranci i zborovi iz točke 2. uz predsjednike biraju i njihove zamjenike, koji stječu sva prava člana Središnjeg odbora.

4. Članovi Izvršnog odbora sudjeluju na sjednicama Središnjeg odbora bez prava glasa kod donošenja odluka, osim onih koji su istodobno članovi Središnjeg odbora. 

Članak 37.

1. Središnji odbor bira stalnog predsjedavajućeg i njegovog zamjenika iz svojih redova.

2. Sjednice Središnjeg odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

3. Svaki član Središnjeg odbora ima pravo zatražiti saziv sjednice, uz suglasnost najmanje polovice članova odbora. Odluku o sazivanju sjednice Središnjeg odbora donosi predsjedavajući odbora u roku od 10 dana od podnošenja zahtjeva.

4. Odluke na sjednicama usvajaju se natpolovičnom većinom glasova ako je nazočno više od polovice članova Središnjeg odbora (osim u slučaju predviđenom člankom 66. stavkom 1.).

Prema potrebi sjednice se mogu održavati i elektroničkom putem.

Zapisnik za sjednice usvaja se u roku od 15 dana od održavanja sjednice elektroničkim izjašnjavanjem članova Središnjeg odbora. 

5. Predsjedavajući Središnjeg odbora podnosi Skupštini izvještaj o radu Središnjeg odbora jednom godišnje.

6. a) Izbor iz točke 1. obavlja se tajnim glasanjem. Ako je kandidirano više osoba, dvotrećinskom većinom glasova prisutnih može se odlučiti da se o izboru predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg glasa javno. Izabrani su oni kandidati koji dobiju najviše glasova.

b) Ako je kandidirana samo jedna osoba, da bi bila izabrana, za nju se mora izjasniti natpolovična većina prisutnih.

Članak 38.

1. Središnji odbor donosi pravilnike o radu zborova, odbora, komisija i drugih radnih tijela HND-a, predlaže akcije i mjere za poboljšanje djelovanja HND-a i njegovih tijela.

2. Središnji odbor donosi Pravilnik o novinarskim nagradama i priznanjima, te odlučuje o priznanjima HND-a.

3. Središnji odbor obavlja i sljedeće poslove:

a) priprema i saziva Skupštinu HND-a, donosi odluke iz djelokruga Skupštine između dva zasjedanja osim odluka pod točkom 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10 i 12 članka 30.

b) potvrđuje prijedloge Statuta, Kodeksa časti hrvatskih novinara, izmjene i dopune općih akata, pravilnika te odluke iz djelokruga HND-a

c) utvrđuje prijedlog programa rada HND-a

d) donosi godišnji proračun HND-a i odlučuje o financijskom i materijalnom poslovanju

e) odlučuje o osnivanju trgovačkih društava i drugih oblika gospodarskoga i promotivnog djelovanja, te neprofitnih organizacija; ove odluke potvrđuje Skupština HND-a

f) odlučuje o kupnji, prodaji i otpisu vrijednosti osnovnih sredstava

g) osniva stalna i privremena radna tijela HND-a  

h) imenuje glavnog tajnika HND-a na temelju natječaja objavljenog na portalu hnd.hr

i) razrješava glavnog tajnika prije isteka mandata u skladu s člankom 66. ovoga Statuta

j) odlučuje o organizaciji Tajništva HND-a

k) imenuje glavnog urednika portala hnd.hr i glasila Novinar

l) obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština HND-a ili su ovim Statutom stavljeni u njegov djelokrug

m) Središnji odbor donosi Poslovnik o svom radu. 

Izvršni odbor

Članak 39.

1. Izvršni odbor je operativno tijelo Skupštine, a čine ga:

a) predsjednik HND-a

b) deset članova koje bira Skupština iz svojih redova

2. Dva člana Izvršnog odbora koja su dobila najveći broj glasova postaju potpredsjednici HND-a.

3. Sjednice saziva i vodi predsjednik, a u njegovu odsustvu jedan od potpredsjednika HND-a, u pravilu onaj koji je na izbornoj Skupštini dobio više glasova.

Sjednice se prema potrebi mogu održati i elektroničkim putem.

Zapisnik sa sjednice usvaja se u roku od 15 dana od održavanja sjednice elektroničkim izjašnjavanjem članova Izvršnog odbora.

4. Predsjednik i potpredsjednici HND-a mogu biti birani samo u dva mandata uzastopno.

5. Predsjedavajući Središnjeg odbora i glavni tajnik HND-a sudjeluje u radu Izvršnog odbora. 

Članak 40.

1. Izvršni odbor priprema odluke i druge materijale za sjednice Središnjeg odbora i provodi njegove odluke.

2. Između sjednica Središnjeg odbora, Izvršni odbor prema potrebi donosi odluke iz nadležnosti

Središnjeg odbora. Tako donesene odluke Središnji odbor mora naknadno potvrditi da bi bile pravovaljane.

3. Izvršni odbor imenuje članove Ocjenjivačkog odbora za novinarske nagrade.

4. Izvršni odbor bira predstavnike HND-a u druge organizacije i tijela.

5. Izvršni odbor donosi odluke i priopćenja o gledištima HND-a natpolovičnom većinom svih članova.

6. Član Izvršnog odbora koji neopravdano izostane s dvije sjednice Izvršnog odbora u godini dana zamijenit će se prvim sljedećim kandidatom s najvećim brojem glasova s izborne liste.

7. Izvršni odbor donosi poslovnik o svom radu.

8. Izvršni odbor bira i razrješuje osobe koje zastupaju HND u drugim organizacijama i institucijama.

9. Dva potpredsjednika Izvršnog odbora su, uz predsjednika HND-a, osobe ovlaštene za predstavljanje i zastupanje HND-a.

10. Izvršni odbor imenuje likvidatora udruge.

11. Izvršni odbor raspisuje i provodi natječaj za zapošljavanje osoblja u HND-u, osim glavnog tajnika, te uz savjetodavno mišljenje glavnog tajnika donosi odluku o sklapanju ugovora o radu s izabranim kandidatom. 

Predsjednik HND-a

Članak 41.

1. Predsjednika HND-a bira Skupština tajnim glasanjem iz redova Skupštine, u najviše dva uzastopna mandata.

2. Ako u prvom krugu ni jedan kandidat nije dobio natpolovičnu većinu glasova nazočnih, u drugi krug ulaze dva kandidata koji su dobili najviše glasova u prvom krugu.

3. U slučaju da je za predsjednika HND-a kandidiran samo jedan kandidat, da bi bio izabran, mora dobiti natpolovičnu većinu broja članova Skupštine koji je utvrdila verifikacijska komisija.

4 Ne dobije li jedini kandidat za predsjednika potrebnu većinu, izborni postupak se ponavlja na izvanrednoj Skupštini u roku od najviše 60 dana.

5. Do izbora novog predsjednika dužnost predsjednika obnaša dotadašnji predsjednik HND-a.

6. U slučaju trajne ili privremene spriječenosti predsjednika HND-a da obnaša svoju dužnost, ili u slučaju njegove ostavke ili prestanka mandata prije isteka četverogodišnjeg roka iz bilo kojeg drugog razloga,

predsjednika zamjenjuje prvi potpredsjednik, a u slučaju istovjetne nemogućnosti prvog potpredsjednika drugi potpredsjednik.

7. U slučaju privremene spriječenosti predsjednika zamjena traje dok ne prestanu razlozi spriječenosti, a u slučaju trajne spriječenosti, ostavke ili prijevremenog prestanka mandata, zamjena traje do izbora novoga predsjednika, a najduže 90 dana od dana nastupa navedenih okolnosti.

8. Predsjednik HND jednom godišnje podnosi Skupštini Izvještaj o svom radu i radu Izvršnog odbora.

Članak 42.

Ovlasti predsjednika su:

a) predstavlja i zastupa HND

b) saziva i predsjedava sjednicama Izvršnog odbora

c) provodi odluke Skupštine

d) potpisuje akte što ih donosi Skupština te druge akte, ugovore i sporazume u zaključivanju kojih sudjeluje HND

e) koordinira rad odbora, komisija i drugih radnih tijela HND-a

f) obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština ili Središnji odbor u skladu sa Statutom i drugim općim aktima, te preuzetim obvezama HND-a. 

Likvidator 

Članak 43.

Likvidatora HND-a imenuje Izvršni odbor. 

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga. 

Nadzorni odbor

Članak 44.

1. Nadzorni odbor od sedam članova bira Skupština. U Nadzorni odbor mogu biti birani redovni članovi HND-a.

2. Izabrani su oni kandidati koji su dobili najveći broj glasova.

3. Predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi Nadzornog odbora većinom svih glasova.

4. Predsjednik Nadzornog odbora podnosi Skupštini izvještaj o radu Odbora. 

Članak 45.

1. Nadzorni odbor HND-a obavlja ove poslove:

a) nadzire primjenu Statuta i drugih akata HND-a te predlaže Izvršnom odboru, Središnjem odboru i Skupštini HND-a donošenje odluke o povredi tih akata

b) nadzire provedbu odluka i zaključaka Skupštine, Središnjeg odbora i drugih tijela HND-a

c) prati i nadzire raspolaganje financijskim i materijalnim sredstvima HND-a

d) može sazvati izvanrednu Skupštinu HND-a ako ocijeni da je prekršen Statut, da ima nepravilnosti u materijalnom poslovanju ili zbog nekih drugih razloga

e) može tražiti izvanrednu sjednicu Središnjeg odbora ako to ocijeni potrebnim

f) Nadzorni odbor prije donošenja razmatra prijedlog godišnjeg financijskog proračuna HND-a i njegovo izvršenje, zaključke Upravnog odbora Novinarskog doma te financijsko poslovanje trgovačkih društava ili

neprofitnih organizacija čiji je HND osnivač ili vlasnik

g) odlučuje o sukobu interesa među članovima u drugom stupnju

h) Nadzorni odbor obavlja i druge dužnosti utvrđene Statutom HND-a i zaključcima Skupštine HND-a.

2. Nadzorni odbor sastaje se prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje. Sjednice se prema potrebi mogu održati i elektroničkim putem.

Zapisnik za sjednice usvaja se u roku od 15 dana od održavanja sjednice elektroničkim izjašnjavanjem članova Nadzornog odbora.

3. Nadzorni odbor ima pravo uvida u svu dokumentaciju HND-a i o uočenim nedostacima ima pravo i obavezu izvijestiti Izvršni odbor, Središnji odbor, Skupštinu i tijela HND-a.

4. O svom radu, posebno o nadzoru materijalno-financijskog poslovanja, Nadzorni odbor podnosi izvještaj Skupštini jednom godišnje.

6. Nadzorni odbor donosi Poslovnik o radu. 

Novinarsko vijeće časti 

Članak 46.

1. Novinarsko vijeće časti od 11 članova bira Skupština HND-a.

2. U Novinarsko vijeće časti mogu biti birani samo redovni članovi HND-a.

3 Prilikom izbora članova Novinarskog vijeća časti Skupština treba posebno voditi računa o iskustvu i ugledu kandidata i zastupljenosti različitih medija i sredina.

4. Izabrani su oni članovi koji su dobili najveći broj glasova članova Skupštine.

5. U cilju izbjegavanja sukoba interesa i zaštite člana Novinarskog vijeća časti, član Novinarskog vijeća časti izuzima se od odlučivanja kad se raspravlja o članu HND-a koji je zaposlen u istoj medijskoj kući,

odnosno kad se radi o novinarskom djelu koje je objavljeno u medijskoj kući u kojoj je zaposlen član Novinarskog vijeća časti.

6. Novinarsko vijeće časti bira predsjednika i zamjenika predsjednika natpolovičnom većinom svojih članova.

7 Novinarsko viječe časti sastaje se prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje. Sjednice se prema potrebi mogu održati i elektroničkim putem.

Zapisnik za sjednice usvaja se u roku od 15 dana od održavanja sjednice elektroničkim izjašnjavanjem članova Novinarskog vijeća časti.

8. Član Novinarskog vijeća časti koji dva puta neopravdano izostane sa sjednice u godini dana, zamijenit će se prvim sljedećim kandidatom s izborne liste, sukladno broju glasova.

9. Predsjednik Novinarskog vijeća časti podnosi izvještaj Skupštini o radu Novinarskog vijeća časti jednom godišnje. 

Članak 47.

1. Novinarsko vijeće časti prati poštivanje načela i normi Kodeksa časti hrvatskih novinara te povodom prijave o povredi Kodeksa donosi odluku o tome je li novinar povrijedio norme i načela Kodeksa časti.

2. Kodeks časti hrvatskih novinara je akt koji donosi HND, a kojime se utvrđuju etička, strukovna i druga pravila ponašanja u medijima.

3. Novinarsko vijeće časti može samostalno pokrenuti ili zatražiti internu ili javnu raspravu od drugih tijela HND-a o pojavama u javnom informiranju i medijskom prostoru kojima se teško krše norme i načela Kodeksa časti hrvatskih novinara, a a koja su ujedno temeljna i opća načela profesionalnog novinarstva.

4. Na temelju prijave pojedinih članova, tijela, ogranaka, zborova ili županijskih vijeća HND-a te prijave pravnih i fizičkih osoba izvan HND-a, Novinarsko vijeće časti pokreće i provodi postupak k ojim će utvrditi jesu li povrijeđena načela i norme Kodeksa časti hrvatskih novinara. 

Članak 48.

1. Novinarsko vijeće časti radi na temelju Pravilnika što ga donosi Skupština i svog Poslovnika.

2. Odluku o isključenju iz HND-a Novinarsko vijeće časti može donijeti ako je član teško povrijedio odredbe Kodeksa časti hrvatskih novinara i time teško kompromitirao dostojanstvo profesije.

3. Protiv odluke Novinarskog vijeća časti moguće je uložiti žalbu Središnjem odboru u roku od 30 dana od primitka odluke. Središnji odbor očitovat će se o žalbi na prvoj sjednici nakon prispijeća žalbe.

3.1. Ako Središnji odbor odbije žalbu kojom se član isključuje iz HND-a, član isključen zbog teške povrede Kodeksa časti hrvatskih novinara ima pravo podnijeti žalbu Skupštini HND-a na konačno rješenje. Do odluke Skupštine suspendirana su mu prava člana HND-a.

3.2. Isključeni član može ponovno biti primljen u članstvo HND-a po isteku roka od dvije godina od dana isključenja, ako Novinarsko vijeće časti u međuvremenu o njegovu radu nije donijelo negativnu ocjenu.

4. O novinarskim prilozima objavljenim u sredstvima javnog priopćavanja, a čiji autori i urednici nisu članovi HND-a, Novinarsko vijeće časti može donositi mišljenja.

4.1. Novinarsko vijeće časti mišljenje će donijeti na temelju zahtjeva pojedinog člana, tijela, ogranaka, zborova ili županijskih vijeća HND-a te drugih pravnih i fizičkih osoba.

4.2. Mišljenjem iz točke 4. ovoga članka Novinarskog vijeće časti će dati svoju ocjenu jesu li određenim novinarskim prilogom povrijeđena načela Kodeksa časti hrvatskih novinara.

4.3. Autori i urednici novinarskih priloga za koje je Novinarsko vijeće časti donijelo mišljenje da su grubo povrijedili Kodeks časti hrvatskih novinara, ne mogu postati članovi HND-a prije proteka roka od dvije godine od dana donošenja mišljenja.

5. Pokrene li jedna od strana u sporu pred Novinarskim vijećem časti HND-a sudski postupak, Novinarsko vijeće časti će odlučiti hoće li nastaviti s postupkom ili zastati do konačne sudske presude. 

Odbor za Statut

Članak 49.

1. Odbor za Statut ima sedam članova koje bira Skupština na mandat od četiri godine.

2. U Odbor za Statut mogu biti birani redovni članovi HND-a.

3. Izabrani su oni članovi koji dobiju najveći broj glasova članova Skupštine.

4. Predsjednika i zamjenika predsjednika Odbora za statut biraju članovi Odbora za Statut većinom glasova.

5. Odbor za Statut sastaje se prema potrebi.

6. Odbor za Statut tumači odredbe Statuta HND-a, pravila i pravilnika donesenih u HND-u na pisani zahtjev nekog od tijela HND-a ili člana HND-a. Tumačenje Odbora mora biti iznijeto pisanim putem u roku od najviše 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

7. Odbor za Statut tumačenje donosi većinom glasova svih članova Odbora.

8. Tumačenja Odbora za Statut obavezna su za sva tijela i članove HND-a.

9. Sjednice se prema potrebi mogu održavati elektroničkim putem.

Zapisnik sjednice usvaja se u roku od 15 dana nakon održavanja sjednice elektroničkim putem.

10. Na prijedlog Izvršnog odbora HND-a, Odbor za Statut priprema prijedlog izmjena i dopuna Statuta i ostalih pravilnika HND-a. U slučaju da smatra da su poslovnici o radu nekog tijela HND-a ili drugi akti HND-a u suprotnosti sa Statutom HND-a, Odbor za Statut predložit će nadležnom tijelu izmjenu kojom bi se uskladile odredbe poslovnika ili drugog akta sa Statutom HND-a.

11. Odbor za Statut donosi svoj Poslovnik o radu.

12. Član Odbora za Statut koji dva puta uzastopce neopravdano izostane sa sjednice Odbora zamijenit će se prvim sljedećim kandidatom s izborne liste.

13. Predsjednik Odbora za Statut podnosi Skupštini izvještaj o radu Odbora jednom godišnje.

14. Odbor za Statut prvostupanjsko je tijelo u rješavanju sukoba interesa među članovima. 

Upravni odbor Novinarskog doma 

Članak 50.

1. Upravni odbor Novinarskog doma ima sedam članova koje bira Skupština HND-a na mandat od četiri godine.

2. U Upravni odbor Novinarskog doma mogu biti birani redovni članovi.

3. Izabrani su oni članovi koji dobiju najveći broj glasova članova Skupštine.

4. Predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora Novinarskog doma biraju članovi Upravnog odbora Novinarskog doma većinom glasova.

5. Upravni odbor Novinarskog doma racionalno gospodari nepokretnom imovinom HND-a radi ostvarivanja prihoda kao materijalne osnovice za profesionalnu i socijalnu zaštitu novinara.

6. Upravni odbor Novinarskog doma donosi svoj Poslovnik o radu.

7. Predsjednik Upravnog odbora podnosi Skupštini izvještaj o radu Odbora jednom godišnje. 

KOMISIJE I ODBORI HND-a

Članak 51.

Središnji odbor može osnovati stalne ili povremene komisije i odbore, te druga radna tijela za obavljanje pojedinih poslova HND-a.

U HND-u obavezno postoji Komisija za prijem i članstvo. 

Članak 52.

1. Radna tijela imaju u pravilu 7-11 članova.

2. Sadržaj rada, prava i obveze radnih tijela utvrđuju se Pravilnikom što ga donosi Središnji odbor.

3. Članovi radnih tijela biraju predsjednika i zamjenika većinom glasova.

4. Umjesto člana radnog tijela koji tri puta neopravdano izostane sa sjednice tijela u godini dana, Središnji odbor imenovat će novog člana. 

DOBROTVORNE ORGANIZACIJE

Fond solidarnosti Vladimir Majer

Članak 53.

Skupština HND-a osniva Fond solidarnosti Vladimir Majer kao dobrotvornu organizaciju za pružanje materijalne i druge pomoći članstvu. 

Članak 54.

1. Upravljanje Fondom solidarnosti povjerava se Upravnom odboru Fonda solidarnosti od pet redovnih članova HND-a, koje bira Skupština HND-a, i dva člana koje delegira Sindikat novinara Hrvatske.

2. Mandat članova Upravnog odbora Fonda solidarnosti traje četiri godine.

3. Članovi Upravnog odbora Fonda solidarnosti biraju predsjednika i zamjenika predsjednika većinom glasova svih članova.

4. Upravni odbor Fonda solidarnosti sastaje se prema potrebi, a odluke zbog pravodobne isplate u pravilu donosi elektroničkim putem. 

Članak 55.

1. Materijalna i financijska sredstva Fond solidarnosti ostvaruje iz dijela članarine HND-a i zakupnine poslovnog prostora prema Odlukama i proračunu HND-a, dotacijama, dobrovoljnim prilozima, te vlastitim prihodima.

2. Financijsko poslovanje vodi se putem odvojenoga, posebnog fonda u knjigovodstvu HND-a.

3. Sredstva Fonda, koja nisu utrošena u proračunskoj godini ne mogu se koristiti za druge namjene i prenose se u iduću proračunsku godinu. Samo Skupština može, u opravdanim slučajevima odlučiti o prenamjeni dijela sredstava Fonda solidarnosti. 

Članak 56.

1. Upravni odbor Fonda solidarnosti djeluje na osnovi Pravila Fonda što ih donosi Skupština HND-a.

2. Predsjednik Upravnog odbora Fonda solidarnosti Skupštini jednom godišnje podnosi izvještaj o radu Upravnog odbora. 

HND I SINDIKAT NOVINARA HRVATSKE

Članak 57.

U cilju održavanja i razvijanja neposredne suradnje, HND i Sindikat novinara Hrvatske prema potrebi osnivaju zajednička radna tijela zbog ostvarivanja svojih ciljeva. 

Glasilo Novinar

Članak 58.

1. HND i Sindikat novinara Hrvatske izdaju zajedničko glasilo Novinar.

2. Novinar je dužan informirati o svim aktivnostima HND-a i Sindikata novinara Hrvatske.

3. Glavnog urednika Novinara na mandat od četiri godine, s pravom reizbora, na temelju natječaja imenuje Središnji odbor HND-a, a na prijedlog Uređivačkog odbora sastavljenog od po pet članova, koje imenuju Središnji odbor HND-a i Izvršni odbor Sindikata novinara Hrvatske.

4. Rad, prava i obaveze Uređivačkog odbora i glavnog urednika uređuju se pravilnikom što ga donose Izvršni odbor HND-a i Izvršni odbor Sindikata novinara.

5. Glavni urednik imenuje redakciju od tri do sedam članova i jednom godišnje podnosi izvještaj o radu Uređivačkom odboru, Središnjem odboru HND-a i Izvršnom odboru SNH. 

PRIZNANJA I NAGRADE

Članak 59.

HND dodjeljuje priznanja i novinarske nagrade na temelju pravilnika što ga donosi Središnji odbor HND-a. 

Članak 60.

O nagradama HND-a odlučuje Ocjenjivački odbor koji imenuje Izvršni odbor HND-a, osim o nagradi Novinar godine o kojoj imaju pravo odlučivati svi redovni članovi HND-a. 

Članak 61.

Priznanje Milan Grlović dodjeljuje se posebno zaslužnim članovima za rad u HND-u, na prijedlog ogranaka, županijskih vijeća, zborova i tijela HND-a. Odluku o priznanju donosi Središnji odbor HND-a. 

STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Tajništvo HND-a

Članak 62.

Stručne i administrativne poslove HND-a obavlja Tajništvo HND-a. 

Članak 63.

Glavni tajnik je u smislu zakona odgovorna osoba za cjelokupno stručno, administrativno i materijalno - financijsko poslovanje Tajništva HND-a.

Glavnog tajnika na mandat od četiri godine na osnovu natječaja imenuje Središnji odbor. 

Članak 64.

Glavni tajnik obavlja i ove poslove:

a) pomaže predsjedniku HND-a i članovima Izvršnog odbora u pripremanju sjednica tijela, komisija i odbora HND-a

b) brine se o provedbi odluka i drugih akata što ih donose pojedina tijela HND-a

c) brine se o primjeni i provedbi financijskog proračuna HND-a

d) brine se o čuvanju i održavanju Novinarskog doma i druge imovine HND-a

e) kao odgovorna osoba supotpisuje financijske dokumente

f) obavlja druge poslove koje mu povjere Izvršni odbor i predsjednik HND-a ili su zakonom ili drugim propisima u njegovu djelokrugu

g) Središnjem odboru jednom godišnje podnosi izvještaj o radu Tajništva HND-a. 

Članak 65.

1. Opis i podjela poslova, obaveze i prava glavnog tajnika i radnika u Tajništvu HND-a uređuju se sistematizacijom radnih mjesta.

2. Sistematizaciju radnih mjesta i poslova u Tajništvu utvrđuje svojom odlukom Središnji odbor HND-a na prijedlog glavnog tajnika.

3. Središnji odbor donosi Pravilnik o plaćama i naknadama stalno zaposlenih u Tajništvu HND-a te Pravilnik o radu Tajništva. 

Članak 66.

1. U slučaju nanošenja materijalne štete HND-u ili neprihvaćanja godišnjeg izvještaja o radu Tajništva HND-a, Središnji odbor može natpolovičnom većinom glasova svih članova iskazati nepovjerenje glavnom tajniku te pokrenuti postupak izvanrednog raskida njegova ugovora o radu. 

2. Na navedene sankcije glavni tajnik HND-a ima pravo žalbe Skupštini HND-a. Žalba ne odlaže izvršenje. 

3. Istovremeno s izglasavanjem nepovjerenja glavnom tajniku, Središnji odbor dužan je raspisati natječaj za izbor glavnog tajnika HND-a. 

Članak 67.

Glavni tajnik i glavni urednik glasila Novinar i portala hnd.hr ne mogu biti birani u tijela HND-a, kao ni u odbore, komisije i druga radna tijela koja imenuje Središnji odbor 

Materijalno - financijsko poslovanje 

Članak 68.

HND ostvaruje sredstva:

a) članarinom i drugim članskim doprinosima

b) prihodima od imovine  

c) prihodima od udjela u dobiti poduzeća po pravu osnivača

d) doprinosima na temelju programa rada i drugih djelatnosti HND-a

e) donacijama i poklonima

f) prihodima od financijskog kapitala

g) ostalim prihodima.

Članak 69.

Na prijedlog Središnjeg odbora Skupština HND-a posebnom odlukom utvrđuje mjesečnu članarinu za članove HND-a. 

Članak 70.

1. Novinarski dom, izgrađen kao Zaklada hrvatskih novinara, materijalna je osnova za socijalnu i profesionalnu zaštitu novinara i ne može se otuđivati.

2. Godišnjim proračunom HND-a, na temelju planiranih prihoda od korištenja prostora Novinarskog doma, odlučivat će se o raspodjeli sredstava za potrebe HND-a, Sindikata, Fonda solidarnosti te za potrebe održavanja i investicijskih radova u Novinarskom domu.

3. Odluke iz prethodne točke donosi Skupština na prijedlog Središnjeg odbora.

Članak 71.

U slučaju prestanka rada (postojanja) Hrvatskog novinarskog društva, imovina HND-a prenosi se na pravnog sljednika, a ako ga nema, na Sindikat novinara Hrvatske, Zagreb, Ul. Ivana Perkovca 2. 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 72.

Članovi HND-a zadržavaju status koji imaju stupanjem na snagu ovog Statuta. 

Članak 73.

1. Sva tijela HND-a izabrana na Skupštini HND-a nastavljaju radom do sljedeće redovne Izborne skupštine.

2. Pripreme za izbor predstavnika u Skupštinu HND-a i novi saziv Skupštine obavlja Izvršni odbor HND-a u skladu s ovim Statutom. 

Članak 74.

Izmjene i dopune Statuta HND-a mogu se provoditi prema postupku za njegovo donošenje uz prethodnu raspravu na Središnjem odboru HND-a.

Članak 75.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini HND-a.

 

Hrvoje Zovko, predsjednik HND-a