Novinarsko vijeće časti

POVEZNICE:

Kodeks časti hrvatskih novinara

Pravilnik o radu Novinarskog vijeća časti

Zaključci Novinarskog vijeća časti

Prijava Novinarskom vijeću časti

 

Novinarsko vijeće časti jedino je tijelo samoregulacije medijskog prostora u Hrvatskoj i djeluje u okviru Hrvatskog novinarskog društva (HND) od njegova osnutka, 18. prosinca 1910. godine.

Zadaće, rad i djelokrug Novinarskog vijeća časti opisani su u članku 43. i 44. Statuta Hrvatskog novinarskog društva:

 Članak 43.

 1. Novinarsko vijeće časti prati poštivanje načela i normi Kodeksa časti hrvatskih novinara te povodom prijave o povredi Kodeksa donosi odluku o tome je li  novinar povrijedio norme i načela Kodeksa časti.

 2. Novinarsko vijeće časti može samostalno pokrenuti ili zatražiti internu ili javnu raspravu od drugih tijela HND-a o pojavama u javnom informiranju i medijskom prostoru kojima se teško krše norme i načela Kodeksa časti hrvatskih novinara ili temeljna i opća načela profesionalnog novinarstva.

 3. Na temelju prijave pojedinih članova, tijela, ogranaka, zborova ili županijskih vijeća HND-a te prijave pravnih i fizičkih osoba izvan HND-a, Novinarsko vijeće časti pokreće i provodi postupak kojim će utvrditi  jesu li povrijeđena načela i norme Kodeksa časti hrvatskih novinara.

 

Članak 44.

 1. Novinarsko vijeće časti radi na temelju Pravilnika što ga donosi Skupština i svog Poslovnika.

 2. Odluku o isključenju iz HND-a Novinarsko vijeće časti može donijeti ako je član teško povrijedio odredbe Kodeksa časti hrvatskih novinara i time teško kompromitirao dostojanstvo profesije.

 3. U slučaju da Novinarsko vijeće časti procijeni da je član teško povrijedio Kodeks časti, on automatski gubi sva prava da bude biran u članstvo Skupštine, da obavlja bilo koju izbornu funkciju u svim oblicima djelovanja HND-a ili da bude imenovan u radna tijela za razdoblje od dvije godine.

 4. Pokrene li jedna od strana u sporu pred Novinarskim vijećem časti HND-a sudski postupak, Novinarsko vijeće časti će odlučiti hoće li nastaviti s postupkom ili zastati do konačne sudske presude.

 5. Na odluku Novinarsko vijeće časti može se uložiti žalba Središnjem odboru u roku od 30 dana od primitka odluke. Novinarsko vijeće časti mora se o žalbi očitovati na prvoj sjednici nakon prispijeća žalbe.

 6. Središnji odbor HND-a žalbu na odluku Novinarskog vijeća časti mora riješiti na prvoj sjednici nakon odluke Novinarskog vijeća časti. Ako Središnji odbor odbije žalbu, član kažnjen isključenjem zbog teške povrede Kodeksa i Statuta ima pravo podnijeti žalbu Skupštini HND-a na konačno rješenje. Do konačnog rješenja suspendirana su mu prava člana HND-a.

 

Novinarsko vijeće časti ima 11 članova koje bira Skupština HND-a iz svojih redova. Prilikom izbora se posebno vodi računa o iskustvu kandidata i zastupljenosti različitih medija i sredina.

Novinarskim vijećem časti trenutno predsjedava Aleksej Gotthardi Pavlovsky. Vijeće se sastaje prema potrebi, odnosno, broju zaprimljenih prijava i žalbi.

Prijava Novinarskom vijeću časti u pravilu se dostavlja elektroničkom poštom na adresu hnd@hnd.hr, s naznakom "za Novinarsko vijeće časti". Uz prijavu se obavezno prilaže pisano obrazloženje povrede etičkih načela, te novinarski prilog (ili link) na koji se ona odnosi.

Žalbe na odluke Novinarskog vijeća časti podnose se u pravilu elektroničkom poštom na adresu hnd@hnd.hr, s naznakom "za Novinarsko vijeće časti".