Novinarsko vijeće časti

POVEZNICE:

Kodeks časti hrvatskih novinara

Pravilnik o radu Novinarskog vijeća časti

Zaključci Novinarskog vijeća časti

Prijava Novinarskom vijeću časti

 

Novinarsko vijeće časti jedino je tijelo samoregulacije medijskog prostora u Hrvatskoj i djeluje u okviru Hrvatskog novinarskog društva (HND) od njegova osnutka, 18. prosinca 1910. godine.

Zadaće, rad i djelokrug Novinarskog vijeća časti opisani su u člancima 46., 47. i 48. Statuta Hrvatskog novinarskog društva:

Članak 46.

1. Novinarsko vijeće časti od 11 članova bira Skupština HND-a.

2. U Novinarsko vijeće časti mogu biti birani samo redovni članovi HND-a.

3. Prilikom izbora članova Novinarskog vijeća časti Skupština treba posebno voditi računa o iskustvu i ugledu kandidata i zastupljenosti različitih medija i sredina.

4. Izabrani su oni članovi koji su dobili najveći broj glasova članova Skupštine.

5. U cilju izbjegavanja sukoba interesa i zaštite člana Novinarskog vijeća časti, član Novinarskog vijeća časti izuzima se od odlučivanja kad se raspravlja o članu HND-a koji je zaposlen u istoj medijskoj kući, odnosno kad se radi o novinarskom djelu koje je objavljeno u medijskoj kući u kojoj je zaposlen član Novinarskog vijeća časti.

6. Novinarsko vijeće časti bira predsjednika i zamjenika predsjednika natpolovičnom većinom svojih članova.

7. Novinarsko viječe časti sastaje se prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje. Sjednice se prema potrebi mogu održati i elektroničkim putem. Zapisnik za sjednice usvaja se u roku od 15 dana od održavanja sjednice elektroničkim izjašnjavanjem članova Novinarskog vijeća časti. 

8. Član Novinarskog vijeća časti koji dva puta neopravdano izostane sa sjednice u godini dana, zamijenit će se prvim sljedećim kandidatom s izborne liste, sukladno broju glasova.

9. Predsjednik Novinarskog vijeća časti podnosi izvještaj Skupštini o radu Novinarskog vijeća časti jednom godišnje.

 

Članak 47.

1. Novinarsko vijeće časti prati poštivanje načela i normi Kodeksa časti hrvatskih novinara te povodom prijave o povredi Kodeksa donosi odluku o tome je li novinar povrijedio norme i načela Kodeksa časti.

2. Kodeks časti hrvatskih novinara je akt koji donosi HND, a kojime se utvrđuju etička,  strukovna i druga pravila ponašanja u medijima. 

3. Novinarsko vijeće časti može samostalno pokrenuti ili zatražiti internu ili javnu raspravu od drugih tijela HND-a o pojavama u javnom informiranju i medijskom prostoru kojima se teško krše norme i načela Kodeksa časti hrvatskih novinara, a a koja su ujedno temeljna i opća načela profesionalnog novinarstva.

4. Na temelju prijave pojedinih članova, tijela, ogranaka, zborova ili županijskih vijeća HND-a, te prijave pravnih i fizičkih osoba izvan HND-a, Novinarsko vijeće časti pokreće i provodi postupak k ojim će utvrditi jesu li povrijeđena načela i norme Kodeksa časti hrvatskih novinara.

 

Članak 48.

1. Novinarsko vijeće časti radi na temelju Pravilnika što ga donosi Skupština i svog Poslovnika.

2. Odluku o isključenju iz HND-a Novinarsko vijeće časti može donijeti ako je član teško povrijedio odredbe Kodeksa časti hrvatskih novinara i time teško kompromitirao dostojanstvo profesije.

3. Protiv odluke Novinarskog vijeća časti iz točke 2. ovog članka, član ima pravo žalbe Središnjem odboru u roku od 30 dana od primitka odluke. Središnji odbor očitovat će se o žalbi na prvoj sjednici nakon prispijeća žalbe.

3.1. Ako Središnji odbor odbije žalu, član isključen zbog teške povrede Kodeksa časti hrvatskih novinara ima pravo podnijeti žalbu Skupštini HND-a na konačno rješenje. Do odluke Skupštine suspendirana su mu prava člana HND-a.

3.2. Isključeni član može ponovno biti primljen u članstvo HND-a po isteku roka od dvije godina do dana isključenja, ako Novinarsko vijeće časti u međuvremenu o njegovu radu nije donijelo negativnu ocjenu.

4. O novinarskim prilozima objavljenim u sredstvima javnog priopćavanja, a čiji autori nisu članovi HND-a, Novinarsko vijeće časti može donositi mišljenja.

4.1. Novinarsko vijeće časti mišljenje će donijeti na temelju zahtjeva pojedinog člana, tijela, ogranaka, zborova ili županijskih vijeća HND-a te drugih pravnih i fizičkih osoba.

4.2. Mišljenjem iz točke 4. ovoga članka Novinarskog vijeće časti će dati svoju ocjenu jesu li određenim novinarskim prilogom povrijeđena načela Kodeksa časti hrvatskih novinara.

4.3. Autori i urednici novinarskih priloga za koje je Novinarsko vijeće časti donijelo mišljenje da su grubo povrijedili Kodeks časti hrvatskih novinara, ne mogu postati članovi HND-a prije proteka roka od dvije godine od dana donošenja mišljenja.

5. Pokrene li jedna od strana u sporu pred Novinarskim vijećem časti HND-a sudski postupak, Novinarsko vijeće časti će odlučiti hoće li nastaviti s postupkom ili zastati do konačne sudske presude.

 

Novinarsko vijeće časti ima 11 članova koje bira Skupština HND-a iz svojih redova. Prilikom izbora se posebno vodi računa o iskustvu kandidata i zastupljenosti različitih medija i sredina.

Novinarskim vijećem časti trenutno predsjedava Aleksej Gotthardi Pavlovsky. Vijeće se sastaje prema potrebi, odnosno, broju zaprimljenih prijava i žalbi.

Prijava Novinarskom vijeću časti u pravilu se dostavlja elektroničkom poštom na adresu hnd@hnd.hr, s naznakom "za Novinarsko vijeće časti". Uz prijavu se obavezno prilaže pisano obrazloženje povrede etičkih načela, te novinarski prilog (ili link) na koji se ona odnosi.

Žalbe na odluke Novinarskog vijeća časti podnose se u pravilu elektroničkom poštom na adresu hnd@hnd.hr, s naznakom "za Novinarsko vijeće časti".