Novinarsko vijeće časti

Pravilnik o radu Novinarskog vijeća časti

Na temelju članka 30., stavka 6 Statuta Hrvatskog novinarskog društva, 62. izborna skupština HND-a donijela je 5. travnja 2019. godine

Pravilnik o radu Novinarskog vijeća časti

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom o radu Novinarskog vijeća časti (u nastavku Pravilnik) uređuje se organizacija, sastav, način izbora i nadležnost Novinarskog vijeća časti (u nastavku Vijeće), tijek postupka ocjene poštivanja Kodeksa časti hrvatskih novinara, odnosno univerzalnih novinarskih etičkih načela te sankcije i mjere koje se mogu donositi. 

Novinarsko vijeće časti je tijelo kojem je temeljna zadaća čuvanje dostojanstva, časti, etike i odgovornosti novinarske profesije. 

Članak 2. 

Sve članove HND-a obvezuju odluke Novinarskog vijeća časti, Kodeks časti hrvatskih novinara i Pravilnik o radu Novinarskog vijeća časti. Članovi HND-a dužni su odazvati se uredno dostavljenom pozivu Novinarskog vijeća časti da se osobno ili pisanom obliku očituju o priloženoj prijavi. 

Novinarsko vijeće časti može pokrenuti postupak protiv konkretnog novinarskog rada novinara ili druge osobe koja obavlja novinarski posao, a koja nije član HND-a. U tom slučaju ne donosi odluku o povredi Kodeksa i ne izriče sankciju, nego donosi mišljenje u kojem samo konstatira koja su etička i profesionalna načela povrijeđena u konkretnom slučaju. 

Članak 3. 

Sjednice Novinarskog vijeća časti saziva i vodi predsjednik. Predsjednik brine o rokovima, rasporedu predmeta, predstavlja Novinarsko vijeće časti i istupa u javnosti na temelju prethodne suglasnosti većine članova Novinarskog vijeća časti. 

Zamjenik predsjednika saziva i vodi sjednicu Novinarskog vijeća časti u slučaju odsutnosti predsjednika ili u slučaju kada predsjednik Novinarskog vijeća časti iz neopravdanih razloga ne saziva ili odbije sazvati sjednicu. 

Sjednice Novinarskog vijeća časti zatvorene su za javnost. Članovi Novinarskog vijeća časti, kao i svi zaposlenici HND-a koji pomažu u radu Vijeća, obavezni su čuvati kao tajnu osobne i druge zaštićene podatke o strankama te podatke iz rasprave koji se ne unose u zapisnik sjednice i nakon prestanka rada u Novinarskom vijeću časti. 

Članak 4. 

Mandat člana Novinarskog vijeća časti traje četiri godine. Članstvo prestaje:

- na vlastiti pisani zahtjev člana

- članu koji tri puta uzastopce neopravdano izostane na sjednicama NVČ-a

- redovnim izborom novih članova NVČ-a

- prestankom članstva u HND-u

- ako se, prema konačnoj odluci tijela HND-a, ogriješio o Kodeks časti hrvatskih novinara. 

U slučaju ako je u raspravi ili donošenju odluke sudjelovao član kojem je iz nekog prethodno navedenog razloga prestalo članstvo, Novinarsko vijeće časti mora ponoviti postupak i donijeti novu odluku u konkretnom slučaju. 

Član Novinarskog vijeća časti mora biti izuzet od rasprave i donošenja odluke:

- ako je zaposlen u istoj redakciji kao podnositelj prijave ili prijavljenik

- ako je s prijaviteljem ili prijavljenikom u obiteljskoj ili nekoj drugoj osobnoj i bliskoj povezanosti. 

Član Novinarskog vijeća časti može biti izuzet od rasprave i donošenja odluke i ako postoje neke druge, objektivne činjenice ili okolnosti koje bi mogle dovesti do sumnje u sukob interesa ili sumnje u njegovu nepristranost. 

U slučaju postojanja bilo kojeg od prethodno navedenih razloga, član Novinarskog vijeća časti dužan je izuzeti se iz odlučivanja i o tome izvijestiti predsjednika. U slučaju dvojbe, o izuzeću člana donosi se odluka većinom glasova nazočnih članova Vijeća. Predsjednik Novinarskog vijeća časti dužan je po službenoj dužnosti voditi računa o postojanju obaveznih razloga za izuzeće koji su mu poznati. 

U slučaju ako je u raspravi i donošenju odluke sudjelovao član kojem je iz nekog prethodno navedenog razloga morao biti izuzet, Novinarsko vijeće časti mora ponoviti postupak i donijeti novu odluku u konkretnom slučaju. 

Članak 5. 

Novinarsko vijeće časti o svojim stajalištima i odlukama obavezno obavještava članstvo putem glasila Novinar i web stranice www.hnd.hr.

O svojim stajalištima i odlukama može obavještavati i javnost. 

Članak 6. 

Kada Novinarsko vijeće časti uoči kontinuirane pojave kojima se krše norme i načela Kodeksa časti hrvatskih novinara ili druga, suvremena i opća novinarska etička  i profesionalna načela, može povesti raspravu o njima te o svojim stajalištima i ocjenama obavijestiti članstvo i širu javnost. 

Vijeće je dužno takvu raspravu povesti i na zahtjev pojedinog člana Novinarskog vijeća časti, predsjednika HND-a, Izvršnog i Središnjeg odbora HND te Nadzornog odbora HND. 

Članak 7. 

Novinarsko vijeće časti može pravovaljano raspravljati i donositi odluke i mišljenja samo ako je na sjednici nazočno najmanje 6 (šest) članova Vijeća, a pravovaljanu odluku ili mišljenje donosi većinom glasova nazočnih članova Vijeća. 

Svaki član Novinarskog vijeća časti ima pravo na izdvojeno mišljenje, različito od većine članova, koje se mora dostaviti u pisanoj formi, i koje objavljuje u istom dokumentu, nakon odluke ili mišljenja koju je izglasala većina članova.  

U postupku i raspravi Novinarsko vijeće časti dužno je utvrditi sve činjenice, kako one koje terete, tako i one koje idu u korist onoga koji je prijavljen, te na temelju svih, tako utvrđenih činjenica donijeti odluku ili mišljenje.

Prije donošenja pravovaljane odluke ili mišljenja Novinarsko vijeće časti dužno je svakom prijavljenom dostaviti kopiju prijave i pozvati ga da se u pisanom obliku, u roku od 14 dana, očituje o prijavi u konkretnom slučaju. 

U iznimnim slučajevima, Vijeće, ako tako odluči, može tražiti ili omogućiti usmeno očitovanje prijavitelju i/ili prijavljenom, a kad procijeni da je to potrebno, tražiti mišljenje ili objašnjenje od stručnih osoba. 

Članak 8. 

U slučajevima kad Novinarsko vijeće časti ocijeni da je moguće rješenje spora bez vođenja postupka, pokušat će spor riješiti tako da prijavitelj i prijavljeni postignu sporazum. Ako sporazumno rješenje nije moguće, Novinarsko vijeće časti donijet će svoj sud. 

Članak 9. 

Novinarsko vijeće časti, nakon rasprave i glasanja, članu HND-a može izreći:

a) u blažem slučaju - opomenu novinaru, kojom će ga podsjetiti na njegove obaveze i dužnost pridržavanja etičkih i profesionalnih normi

b) u težem slučaju – težu opomenu, kojom će ga upozoriti da je ozbiljno prekršio etičke i profesionalne norme

c) u najtežem slučaju, kada se povredama odredbi Kodeksa časti hrvatskih novinara teško  kompromitira dostojanstvo profesije – odluku o isključenju iz HND-a, o čemu je Vijeće dužno izvijestiti Izvršni odbor, Središnji odbor HND-a i administrativno osoblje HND-a. 

Članak 10. 

Sjednica Novinarskog vijeća časti odvija se prema utvrđenom dnevnom redu, osim ako iznimno Vijeće časti ne odluči drugačije u tijeku sjednice. 

Prije rasprave o pojedinom slučaju izvjestitelj kratko izlaže i daje prijedlog svoje odluke.

Predsjedavajući daje riječ za raspravu redoslijedom javljanja (dizanjem ruku).

Ako se sudionik rasprave ne drži teme ili ako se ponavlja te u drugim slučajevima kad je to potrebno, predsjedavajući ga može opomenuti i oduzeti mu riječ. 

Članak 11. 

Svatko može pokrenuti postupak pred Vijećem časti podnošenjem pisane prijave putem pošte ili e-maila. Prijava mora sadržavati ime i prezime prijavitelja i njegovu e-mail adresu ili poštansku adresu, prema izboru prijavitelja (može biti i poštanski pretinac), ako prijava nije poslana putem e-maila. Od navedenih će podataka prijavljenom biti proslijeđeno samo ime i prezime prijavitelja. Činom prijave prijavitelj pristaje da mu ime i prezime bude objavljeno na web-stranici HND-a prilikom objave odluke Vijeća časti. 

Prijava se može podnijeti u roku od tri mjeseca od dana saznanja za učinjenu povredu, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana kada je povreda učinjena.

Nepotpisane prijave, prijave koje ne sadrže kontakt-adresu te prijave podnesene izvan danog roka bit će odbačene bez razmatranja.

Prijava za pokretanje postupka mora sadržavati jasno obrazloženi opis povrede te dokaze, podatke i okolnosti koje potkrepljuju tvrdnje o kršenju Kodeksa časti hrvatskih novinara i općih pravila novinarske profesije, internetsku adresu ili kopiju spornoga novinarskog priloga uz naznaku datuma objave ili saznanja o povredi i medija u kojem je objavljen. Ako prijava ne sadrži podatke na temelju kojih je moguće identificirati sporni prilog i/ili povrede i datume, podnositelj će biti pozvan da ispravi ili dopuni svoju prijavu u roku od 15 dana, s tim da će biti upozoren o odbacivanju prijave ako ne postupi prema danim uputama.

Podnositelj prijave navest će identitet autora i/ili urednika odgovornog za objavljivanje spornoga novinarskog priloga kojeg smatra odgovornim za učinjenu povredu Kodeksa časti hrvatskih novinara, odnosno univerzalnih novinarskih etičkih načela.

Prijava se mora predati na odgovarajućem obrascu, objavljenom na web-stranici HND-a, na adresi https://hnd.hr/prijava-novinarskom-vijecu-casti

Članak 12. 

Novinarsko vijeće časti dužno je ispitati sve činjenice i dokaze koji se navode u prijavi, ali nije vezano prijavom podnositelja pa postupak može voditi i donijeti odluku i zbog drugih povreda koje su uočene u tijeku postupka, kao i protiv drugih osoba iako nisu bile prijavljene.   

Novinarsko vijeće časti može i na temelju same prijave odlučiti da zbog neutemeljenosti tvrdnji koje su u njoj iznesene neće pokretati postupak. 

Članak 13. 

U slučaju pokretanja postupka protiv prijavljene osobe ili više njih, Novinarsko vijeće časti može donijeti odluku kojom:

1. utvrđuje povredu Kodeksa časti hrvatskih novinara, odnosno univerzalnih novinarskih etičkih načela

2. odbija prijavu protiv člana HND-a ili autora novinarskog priloga o kojemu se traži mišljenje. 

Odluka Vijeća časti donosi se u pisanom obliku i sadrži izreku odluke koju je donijelo Vijeće časti, rezultat glasovanja, imena članova koji su sudjelovali u njezinu donošenju, imena i prezimena prijavljenog i prijavitelja, obrazloženje i uputu o pravnom lijeku. 

Odluka se dostavlja sudionicama u postupku, tajništvu HND-a radi objave na web stranici HND-a, te, kad je tako odlučeno, i javnim glasilima. 

Članak 14. 

O svom radu i postupku pred Novinarskim vijećem časti Vijeće donosi Poslovnik. 

Članak 15. 

Donošenjem ovog Pravilnika o radu Novinarskog vijeća časti prestaje važiti Pravilnik o radu Novinarskog vijeća časti od 7. prosinca 2012. godine.

Hrvoje Zovko, predsjednik HND-a