O HND-u > Dokumenti

PRAVILNIK O NAGRADAMA HRVATSKOG NOVINARSKOG DRUŠTVA

Na temelju članka 38. Statuta Hrvatskoga novinarskog društva, Središnji odbor HND-a, na sjednici održanoj 30. studenoga 2020. godine, donosi  

Pravilnik o novinarskim nagradama Hrvatskoga novinarskog društva 

Nagrade se dodjeljuju novinarima iz svih medija (novine, novinske agencije, radio,  televizija, internetski portali). Ocjenjivačke skupine će između pristiglih kandidatura, vodeći računa o svim novinarskim žanrovima (vijest, reportaža, intervju/ razgovor, komentar/ kolumna, karikatura/ ilustracija/ fotomontaža), uključujući i uređivanje rubrike/ radijske ili televizijske emisije/ internetskog portala, izabrati najbolji rad za pisano, radijsko, televizijsko i internetsko novinarstvo. Ocjenjivački odbor, koji čine sve četiri skupine zajedno, dodijelit će jedinstvenu nagradu, za sve medije zajedno, za najbolji rad u području istraživačkog novinarstva. Nagradu za snimateljski rad dodjeljuje ocjenjivačka skupina za televizijsko novinarstvo, a nagradu za  novinsku fotografiju ocjenjivačka skupina za pisano novinarstvo.

Nagrade HND-a su sljedeće: 

1. Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani

2. Nagrada Novinar godine/ Novinarka godine

3. Nagrada Marija Jurić-Zagorka:

    a) za pisano novinarstvo  

    b) za radijsko novinarstvo  

    c) za televizijsko novinarstvo

    d) za internetsko novinarstvo

4. Nagrada Jasna Babić za istraživačko novinarstvo  

5. Nagrada za snimateljski rad Žarko Kaić

6. Nagrada za novinsku fotografiju Nikša Antonini 

1. Nagrade Hrvatskog novinarskog društva dodjeljuju se za najbolje radove objavljene u kalendarskoj godini u kojoj se na kraju godine natječaj raspisuje

(razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca). 

2. Natječaj za novinarske nagrade HND-a raspisuje Izvršni odbor HND-a potkraj studenog godine za koje se nagrade dodjeljuju, a otvoren je do kraja siječnja sljedeće godine.

Iznimno od ove odredbe pravovaljanim i pravovremeno dostavljenim kandidaturama smatrat će se i radovi koje članovi upute poštom, ako ih je HND primio u roku od 3 dana od dana proteka roka iz prethodnog stavka. Kandidature koje Društvo primi izvan navedenih rokova, bez obzira na način dostave, neće se uzeti u obzir. 

3. Autore za nagradu HND-a mogu predlagati svi pojedinci, svi ogranci, zborovi, županijska vijeća, uredništva, članovi HND-a te ocjenjivačke skupine, Izvršni odbor HND-a i sami autori. 

4. Prijave se šalju pisanim putem na adresu HND-a, elektroničkim putem na hnd@hnd.hr ili putem posebnog elektroničkog obrasca, zaključno do kraja siječnja. Uz pisani prijedlog prijave valja priložiti i fotokopije kandidiranih tekstova, odnosno snimke nominiranih emisija (CD, DVD). Prijava može sadržavati maksimalno 5 radova po kandidatu.  

5. Ocjenjivačke skupine za godišnje nagrade Hrvatskog novinarskog društva – za pisano, radijsko, televizijsko i internetsko novinarstvo – imenuje Izvršni odbor HND-a. 

6.

a) Odluke o novinarskim nagradama donose četiri ocjenjivačke skupine. Članovi  ocjenjivačkih skupina dužni su pri pregledu kandidiranih radova voditi računa o tome da kandidirani radovi zadovoljavaju pravila Kodeksa časti hrvatskih novinara, univerzalna etička novinarska načela i kriterije profesionalne  izvrsnosti te u slučaju sumnje na povrede Kodeksa, radove uputiti Novinarskom vijeću časti. Povredu Kodeksa časti utvrđuje Novinarsko vijeće časti. Član ocjenjivačke skupine koji je u bilo kakvom privatnom (bračnom ili rodbinskom) odnosu s kandidatom za nagradu ili član koji radi u istoj medijskoj kući s kandidatom za nagradu, dužan je izuzeti se od odlučivanja i glasovanja o toj kandidaturi. U slučaju izuzeća člana žirija, žiri se dopunjuje članom Izvršnog odbora.

b) Svaka ocjenjivačka skupina donosi odluku natpolovičnom većinom glasova svih članova. U bilo kojoj kategoriji nagrada se može i ne dodijeliti ako ocjenjivačka skupina smatra da nijedan predloženi rad ne zadovoljava kriterije nagrade. 

7. Odluku o nagradi za životno djelo Otokar Keršovani na temelju prispjelih obrazloženih prijedloga donosi Ocjenjivački odbor, koji čine sve četiri ocjenjivačke skupine, i to na temelju posebnog Pravilnika. Ocjenjivački odbor na sjednici donosi odluke o nagradi dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova. 

8. Odluku o nagradi za istraživačko novinarstvo Jasna Babić, na temelju prispjelih obrazloženih prijedloga, donosi Ocjenjivački odbor, koji čine sve četiri  ocjenjivačke skupine. Ocjenjivački odbor na sjednici donosi odluku o nagradi dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova. 

9. Odluka o nagradi Novinar/ Novinarka godine donosi se na temelju glasanja članova HND-a prema posebnom Pravilniku o nominacijama i glasanju. 

10.

a)  Novinarske nagrade sastoje se od priznanja i pripadajućeg novčanog iznosa*. Pravo na novčani dio nagrade imaju redovni članovi HND-a.

b)  Dobitniku nagrade Otokar Keršovani pripada novčani iznos od 15.000,00 kn. 

     Dobitniku nagrade Novinar godine/ Novinarka godine pripada novčani iznos od 8.000,00 kuna.

     Dobitnicima nagrada Marija Jurić-Zagorka pripada novčani iznos od po  

     5.000,00 kuna.

     Dobitnicima nagrada Jasna Babić pripada novčani iznos od  

     5.000,00 kuna. 

     Dobitniku nagrade Žarko Kaić pripada novčani iznos od 5.000,00 kuna.

     Dobitniku nagrade Nikša Antonini pripada novčani iznos od 5.000,00 kuna.

c)  Potanji opis priznanja utvrđuje Izvršni odbor HND-a. 

11. Godišnje nagrade Hrvatskog novinarskog društva uručuju se dobitnicima

na posebnoj svečanosti Hrvatskog novinarskog društva, a u povodu Svjetskog dana slobode medija, 3. svibnja. 

12. Novinarska nagrada ne može se dodijeliti novinaru koji je u zadnje tri godine prekršio Kodeks časti hrvatskih novinara, odnosno univerzalna novinarska etička načela, što mora biti utvrđeno odlukom Vijeća časti. 

13. Središnji odbor može poništiti odluke ocjenjivačkih odbora i skupina ako se ustvrdi da nisu poštovane odredbe ovog Pravilnika. 

14. Danom donošenja ovog Pravilnika o novinarskim nagradama Hrvatskog novinarskog društva prestaje vrijediti dosadašnji Pravilnik o novinarskim nagradama Hrvatskog novinarskog društva od 18. prosinca 2015. godine.

Hrvoje Zovko, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva  

* Prema odluci Središnjeg odbora HND-a od 16. studenog 2022. godine, iznosi novčanog dijela nagrade HND-a za 2022. godinu - koji pripada dobitnicima članovima HND-a - privremeno su smanjeni, i to tako da:

- dobitniku Nagrade Otokar Keršovani pripada novčani iznos od 1000 eura

- dobitniku nagrade Novinar godine/ Novinarka godine pripada novčani iznos od 600 eura

- dobitnicima nagrada Marija Jurić-Zagorka, Jasna Babić, Nikša Antonini i Žarko Kaić pripada novčani iznos od po 400 eura.