O HND-u > Dokumenti

PRAVILA FONDA SOLIDARNOSTI HRVATSKOGA NOVINARSKOG DRUŠTVA "VLADIMIR MAJER"

Na temelju članka 56. Statuta Hrvatskog novinarskog društva, 59. Skupština HND-a, održana 15. prosinca 2017. i 17. ožujka 2018. godine u Zagrebu donijela je

PRAVILA FONDA SOLIDARNOSTI
HRVATSKOGA NOVINARSKOG DRUŠTVA "VLADIMIR MAJER"

Članak 1.

Fond solidarnosti Vladimir Majer dobrotvorni je fond novinara za pružanje financijske, materijalne i druge pomoći članstvu utemeljen odredbom članka 45. Statuta Hrvatskoga novinarskog društva. 

Članak 2.

1 Članovi Fonda solidarnosti su novinari članovi HND-a.

2 Prestankom članstva u HND-u prestaje i članstvo u Fondu. 

Članak 3.

1 Materijalna i financijska sredstva Fond ostvaruje:

- prihodima od članarine

- od dijela zakupnine poslovnog prostora prema odlukama HND-a

- donacijama, dotacijama i dobrovoljnim prilozima

- vlastitim prihodima organiziranjem raznih priredbi i drugih manifestacija u korist Fonda

2 Sredstva Fonda vode se odvojeno u knjigovodstvu HND-a kao poseban fond.

3 Prihodi i rashodi Fonda utvrđuju se godišnjim proračunom HND-a i Fonda solidarnosti.

Članak 4.

1 Fondom upravlja Upravni odbor što ga imenuje Skupština HND-a.

Upravni odbor bira predsjednika i njegova zamjenika iz svojih redova.

2 Mandat Upravnog odbora traje četiri godine. 

Članak 5.

1 Upravni odbor radi na temelju ovih Pravila , te Poslovnika i odluka što ih donosi na svojoj sjednici.

2 Upravni odbor može imenovati komisije i pododbore za obavljanje pojedinih poslova.

3 Prava i obveze komisija i pododbora utvrđuju se odlukom o njihovu imenovanju.

Članak 6.

Predsjednik Upravnog odbora predstavlja Fond prema trećim osobama i ovlašten je za potpisivanje financijskih i drugih dokumenata. U odsutnosti predsjednika te ovlasti ima zamjenik predsjednika. 

Članak 7.

Sjednice Upravnog odbora mogu se održavati i elektroničkim putem. Odluke na sjednicama usvajaju se većinom glasova nazočnih članova ako je nazočno više od polovice članova Upravnog odbora. 

Članak 8.

O svom radu Upravni odbor podnosi izvještaj Skupštini HND-a najmanje jednom godišnje. 

Članak 9.

Poslove nadzora rada Fonda solidarnosti obavlja Nadzorni odbor Skupštine HND-a. 

Članak 10.

Prestane li rad Fonda solidarnosti, sredstva Fonda prenose se na HND kao osnivača, s tim da mogu služiti za davanje pomoći članovima HND-a prema članku 12. ovih Pravila. 

Članak 11.

Ako član Fonda iz bilo kojih razloga odustane od članstva, nema pravo tražiti povrat članarine uplaćene u Fond. 

Članak 12.

Namjena sredstava Fonda

A. iz prihoda od članarine:

1. jednokratna pomoć u slučaju bolesti za lijekove, liječenje, rehabilitaciju, pomoć u rješavanju socijalnih problema i teškoća, za dopunsko školovanje i rješavanje drugih problema članova

2. pomoć u slučaju teške bolesti, invalidnosti te za školovanje djece umrlih članova i sl.

3. jednokratna pomoć i naknada u nesretnom slučaju s posljedicama po zdravlje i radnu sposobnost (invaliditet)

 4. Dodatak mirovini ispod utvrđenog minimuma.      

B. iz ostalih prihoda:

1. za podmirenje troškova Fonda rješavanje raznih potreba članova

2. za ostale potrebe. 

Članak 13.

Uvjete i visinu naknada, pomoći i minimalnu mirovinu za svaku godinu određuje Odlukom ili posebnim pravilima Upravni odbor Fonda.         

Članak 14.

Pomoć ili naknada daje se na zahtjev i molbu člana, na prijedlog ogranka ili izbornog tijela HND-a, te Izvršnog odbora Sindikata novinara Hrvatske.

Prijedlog ili molbe za pomoć podnose se Upravnom odboru Fonda s obrazloženjem i potkrepljuju se potrebnom dokumentacijom. 

Članak 15.

Administrativni i financijski poslovi, te dokumentacija za potrebe Fonda vode se u Tajništvu HND-a u skladu s propisima Republike Hrvatske, Statutom HND-a i drugim aktima o radu Tajništva HND-a. 

Članak 16.

Ova Pravila primjenjivat će se od dana usvajanja na Skupštini HND-a 17. ožujka 2018. godine, čime prestaju važiti Pravila donesena na Skupštini HND-a 31. svibnja 2003. godine 

Saša Leković, predsjednik HND-a