Centar za zaštitu slobode izražavanja

O centru

CENTAR ZA ZAŠTITU SLOBODE IZRAŽAVANJA

1. PRAVNA ZAŠTITA
2. SURADNICI CENTRA (zasad)
3. PRAVNI OKVIR
4. PARTNERI
5. FINANCIRANJE


PRAVNI SEKTOR

1. Pravna zaštita

1.1. Zastupanje, obrana, pravno savjetovanje

1.2. Edukacija

1.3. Informiranje novinara (putem web stranice HND-a)

1.4. Druge pravne aktivnosti

1.5. Ostvarivanje prava na pravnu zaštitu Centra


1. Pravna zaštita

1.1. Zastupanje, obrana, pravno savjetovanje

(i) zastupanje/obrana novinara u svim parničnim/kaznenim/prekršajnim postupcima pokrenutima protiv njih zbog objavljenih
priloga;

(ii)pravno savjetovanje i zastupanje novinara u postupcima pred nakladnikom koji se odnose na:
    - izraženo mišljenje,
    - zabranu iznošenja mišljenja o nekom događaju, pojavi, osobi, predmetu ili djelatnosti,
    - pravo novinara da odbije pripremiti, napisati ili sudjelovati u oblikovanju priloga čiji se sadržaj protivi
       pravilima novinarske profesije,
    - zaštitu ugleda novinara, posebice zabranu objavljivanja priloga pod imenom autora ako je tijekom uredničke obrade
       smisao priloga promijenjen, a autor nije dao prethodno dopuštenje da se tako izmijenjeni prilog objavi pod
        njegovim imenom,
    - promjenu položaja/statusa u redakciji, smanjenje plaće, otkaz suradnje ili druge štetne posljedice koje novinar
       trpi zbog objavljenog priloga,
    - povredu prava novinara da zaštiti svoj izvor,
    - neobjavljivanje priloga pripremljenog po dogovoru s urednikom/uredništvom i sukladno pravilima novinarske struke,
       te pravu novinara da u tom slučaju isti prilog objavi u drugom mediju,
    - neosnovano odbijanje prijedloga da se pripremi prilog o temi od javnog interesa;

(iii)   pravna zaštita i zastupanje novinara koji su zbog svog novinarskog rada diskriminirani, izloženi prijetnjama,
        ucjenama, fizičkim napadima, cenzuri i/ili protupravnom uskraćivanju ili organičavanju slobode izražavanja;
 
(iv)    pravno savjetovanje i zastupanje novinara pred nadležnim tijelima u cilju osiguranja njihovog prava na pristup
         informacijama u posjedu tijela javne vlasti;
         pravna zaštita i zastupanje novinara koji su zbog svog novinarskog rada diskriminirani, izloženi prijetnjama,
         ucjenama, fizičkim napadima, cenzuri i/ili protupravnom uskraćivanju ili organičavanju slobode izražavanja;

(v)    zastupanje novinara kao umješača u parnicama koje se vode protiv nakladnika radi popravljanja štete uzrokovane
        njihovim prilozima;

(vi)    zastupanje novinara u parničnim postupcima koje protiv njih pokrenu nakladnici radi regresiranja isplaćene naknade
        štete;

(vii)    pravno savjetovanje u analizama i inicijativama za promjenu propisa o medijima; priprema nacrta propisa;
        priprema očitovanja na nacrte propisa;

(viii)    savjetovanje u pripremi i donošenju statuta medija, kao i osiguranju uvjeta za učinkovitu primjenu statuta;

(ix)    savjetovanje o odnosima s vlasnikom/vlasnicima nakladnika, posebice onima kojima nisu u upravljačkom i/ili nadzornom
        organu nakladnika, a protivno propisima i općim aktima nakladnika utječu, ili žele utjecati, na sadržaj medija;

(x)    pravno savjetovanje novinara tijekom prikupljanja informacija, obrade teme i pripreme priloga, uključujući
        čitanje/gledanje priloga radi eventualnih izmjena (libel reading).


1. PRAVNA ZAŠTITA

1.2. Edukacija

i)    organiziranje savjetovanja, okruglih stolova i radionica o raznim aktualnim temama slobode izražavanja općenito, te
     slobode medija i novinarskog rada posebice (domaći i inozemni pravni eksperti, istaknuti novinari i NGO aktivisti),
 
(ii)    izdavanje priručnika o osnovama medijskog prava,
 
(iii)    izdavanje tematskih analiza i uputa,


(iv)    edukacija studenata novinarstva i prava uključivanjem u rad Centra i angažiranjem studenata u pojedinim projektima
    * pravna klinika: suradnja u okviru Freedom of Expression Law Clinic (partneri: MLDI, Garden Court Chambers,
     Programme in Comparative Media Law and Policy of the University of Oxford),


1.3. Informiranje novinara

putem web stranice HND-a

o:             (i)     domaćim i međunarodnim propisima o medijima i slobodi izražavanja,
            (ii)    sudskoj praksi hrvatskih sudova,
            (iii)    praksi Europskog suda za ljudska prava (Strasbourg),
            (iv)    praksi Suda pravde EU (Luxembourg),
            (v)    relevantnoj sudskoj praksi pojedinih zemalja.


1.4. Druge pravne aktivnosti

    (i)    zastupanje HND-a u postupcima koji se odnose na slobodu izražavanja, a u kojima je dopuštena udružna tužba;

    (ii)    oblikovanje prijedloga za ocjenu ustavnosti pojedinih zakona ili zakonskih normi koje se tiču novinara, a
                ograničavaju slobodu izražavanja u većoj mjeri nego što je to neophodno i razmjerno u demokratskom društvu;    

    (iii)    priprema podnesaka za HND kao “prijatelja suda” (amicus curiae briefs) u sudskim postupcima od iznimne
                važnosti za slobodu izražavanja i/ili ostvarivanje profesionalnih prava novinara

    (iv)    druge aktivnosti koje izravno ili neizravno mogu pridonijeti zaštiti i unapređenju slobode izražavanja.


1.5. Ostvarivanje prava na pravnu zaštitu Centra

    (i) pravo na zaštitu imaju svi članovi HND-a na osobni zahtjev,
    
    (ii)    novinari koji nisu članovi HND-a imaju pravo na zaštitu na osobni zahtjev uz odobrenje ovlaštenog tijela
            HND-a,
 
    (iii) ako se spornim prilogom
         (a)  potiče na nasilje,
         (b)  diskriminiraju pojedinci i grupe na temelju boje kože, rase, vjere, nacionalnog ili etničkog porijekla, rodnog identiteta,    spolne orijentacije ili drugih objektivnih skupnih značajki tako da se povrijeđuje njihovo dostojanstvo i uzrokuje strah, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje,
        (c)    iznose mišljenja koja se po međunarodnim konvencijama i relevantnoj judikaturi međunarodnih sudova smatraju   govorom mržnje,  
        
                Autor priloga imat će pravo na pravnu zaštitu Centra ako u povodu prigovora pravnika Centra kojem je predmet
                dodijeljen nadležno tijelo HND-a ocijeni da se radi o prilogu kojim nije prijeđena granica slobode izražavanja.

2. SURADNICI CENTRA (zasad)

(i)     Znanstveni djelatnici:
        - prof.dr.sc.Davor Derenčinović, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (profesor na katedri kaznenog prava)
        - izv.prof.dr.sc.Sanja Barić, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (izv.profesorica na katedri ustavnog prava)
        - doc.dr.sc.Hrvoje Lisičar, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (docent na katedri za pravnu informatiku)
        - Iva Kuštrak Managić, Pravni fakultet Sveučlišta u Zagrebu (asistentica na katedri za gradjansko pravo)
        - dr. sc. Marko Jurić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (asistent na katedri za pravnu informatiku)
        - Matija Miloš, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (asistent na katedri za ustavno pravo)

(ii)     Odvjetnici:
        - Vesna Alaburić
        - Emil Havkić
        - Vanja Jurić
        - Vedran Kologranić
        - Natalija Labavić
        - Davor Lazić
        - Katarina Oguić
        - Vedran Skočibušić
        - Ivan Sumić

       - Matija Jukić


-(iii)     Odvjetnički vježbenici/pravnici:
        - Jerko Bulić
        - Ivan Filipčić
        - Slavko Matešković
        - Ivana Pakrac
        - Sabine Živković
 
(iv)     Studenti (pravni fakulteti)
        - Dario Ćorić
        - Kristina Mandić
        - Morana Perušić
        - Teodora Skelin
        - Ana Vitauš

3. PRAVNI OKVIR

HRVATSKO NOVINARSKO DRUŠTVO

    - odluka o osnivanju/ukidanju
    - zadaće i ciljevi
    - ustrojstvo (na prijedlog koordinatorice/koordinatora Centra)
    - pravila rada Centra (na prijedlog koordinatorice/koordinatora Centra)
    - imenovanje/opoziv koordinatorice/koordinatora Centra

4. PARTNERI

(i) domaći - udruge koje se, među ostalim, bave zaštitom slobode izražavanja
 
(ii) inozemni/međunarodni - Media Legal Defence Initiative (MLDI), OESS, Share Foundation, Article 19, Committee to Protect
Journalists, Reporters Without Borders, SEEMO i dr.

5. FINANCIRANJE

(i)    U početnoj fazi - pro bono

(ii)     donacije na temelju projekata Centra (Agencija za elektroničke medije, Agencija za mobilnost i programe EU, MLDI,
Garden Court Chambers i dr.)

(HND)